Ispis

Prof. dr sc. Marija Žagar, specijalista neurolog

Diplomirala na Medicinskom fakultetu 1976. godine. Specijalistički ispit iz neurologije polaže 1981. godine, nakon toga nastavlja raditi, sve do umirovljenja, na Klinici za neurologiju KBC Zagreb.
Magistrirala 1981. godine, doktorirala 1992. godine. Od 2006. godine u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2006. do 2016. godine pročelnica Zavoda za neuromuskularne bolesti Klinike za neurologiju i voditelj Referentnog centra za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju.
Predaje na dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi, Suvoditelj desetak tečajeva trajne medicinske izobrazbe iz područja neuromuskularnih bolesti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Sudjelovala na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala u edukaciji mladih neurologa, posebno iz područja kliničke elektromioneurografije.

Uže područje: neuromuskularne bolesti /posebno upalne bolesti perifernog živčanog sustava i miastenija gravis/ te klinička elektromineurografija /EMNG/.