• Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Prim.dr. sc. Björn Dario Franjić, dr. med.
Specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

Rođen sam 1972. god. u Sauda-i u Norveškoj gdje sam pohađao dio osnovne škole. Od 1982.g. živim u Zagrebu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996.godine. Za vrijeme studija, četiri godine sam bio demonstrator pri Zavodu za anatomiju „Drago Perović“, a dio stručne prakse proveo sam na dječjoj kirurgiji u Centre hospitalier universitaire de Rennes, u Rennes-u u Francuskoj.
Pripravnički staž obavio sam za Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ 1997-1998. godine, i potom položio Držani ispit. 1997. godine sam položio USMLE Step 1 (United States Medical Licensing Examination), a 1998. godine USMLE Step 2, te sam dobio certifikat ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates).
Nakon kraćeg rada u ambulanti opće prakse, od 1998. do 1999. godine bio sam na odsluženju vojnog roka, dio kojeg sam radio kao liječnik u vojnoj ambulanti. Kirurgijom sam se počeo baviti 1999. godine u svojstvu volontera na Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“. Bio sam na specijalizaciji iz opće kirurgije od 2001. do 2005. godine u KBC „Sestre milosrdnice“, a specijalistički ispit sam položio 2005. godine; od tada radim na odjelu za vaskularnu kirurgiju. Subspecijalizaciju iz vaskularne kirurgije obavio sam 2008-2010. godine, te položio ispit iz uže specijalnosti vaskularne kirurgije početkom 2011. godine. Od 2019. godine sam vršitelj dužnosti voditelja odjela za vaskularnu kirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.
Poslijediplomski doktorski studij iz medicinskih znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pohađao sam od 2000. do 2003. godine. Potom sam 2013/14. god. završio razlikovnu godinu poslijediplomskog studija Biomedicine i zdravstva. 2021.g. sam obranio doktorski rad pod naslovom „Uloga mjerenja protoka krvi kroz oftalmičke i intrakranijske arterije u predviđanju neuroloških deficita tijekom karotidne endarterektomije“, čime sam postao doktor znanosti u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, u znanstvenom polju Kliničkih medicinskih znanosti, znanstvena grana Kirurgije.
Četiri godine (2001. do 2005. god.) bio sam nastavnik iz predmeta kirurgija u Srednjoj školi za medicinske sestre u Vinogradskoj. Sudjelovao sam u nastavi iz predmeta Kirurgije te Kirurške propedeutike u sklopu Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga sudjelovao sam u izradi i nastavi na malom izbornom predmetu „AV fistula za hemodijalizu kod zatajenja bubrežne funkcije”, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010-2015. god.). I dalje sudjelujem u izvođenju nastave na predmetu Kirurgija na Medicinskom fakultetu te na predmetu Temelji liječničkog umijeća.
Član sam Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju, u kojem sam 8 godina obnašao i funkciju tajnika društva. Član sam European Society for Vascular Surgery, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog kirurškog društva, te Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. Kao tajnik u Hrvatskom društvu za vaskularnu kirurgiju imao sam aktivnu ulogu u organiziranju brojnih sastanaka Društva, te sam u više navrata imao i aktivna izlaganja. Bio sam i u organizacijskim odborima raznih drugih skupova, te sam u više navrata bio moderator na raznim kongresnim sesijama.
Kao autor ili koautor objavio sam 22 rada u medicinskim časopisima, napisao sam poglavlje iz vaskularne kirurgije u udžbeniku iz kirurgije, te sam sudjelovao u preko 50 kongresnih priopćenja.

Osnovnoškolsko obrazovanje započela je u Njemačkoj, a završila u Hrvatskoj. Završila je opću gimnaziju u
Zadru 2006.godine, a potom iste godine upisala Medicinski fakultet u Zagrebu.
Tijekom studija primila je Dekanovu nagradu za opći doprinos radu i ugledu Fakulteta 2010.godine i
posebnu Rektorovu nagradu 2012.godine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2012.godine.
Iste godine u prosincu započinje pripravnički staž u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u
trajanju godinu dana, a po završetku polaže Državni stručni ispit u siječnju 2014.godine i dobiva licencu za
samostalni rad kao liječnik. U kolovozu 2014.godine započinje specijalizaciju iz psihijatrije za Zavod za javno
zdravstvo Varaždinske županije.
U prosincu 2019.godine polaže specijalistički ispit i postaje specijalist psihijatar.
2016.godine upisuje doktorski poslijediplomski znanstveni studij pod mentorstvom docentice Ane Matošić i
komentorstvom profesora Dalibora Karlovića s Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice".
Autor je i koautor više postera i stručnih publikacija na raznim znanstvenim i stručnim skupovima.
2017.godine ulazi u psihoanalatičku psihoterapijsku edukaciju za grupnog analitičara.
Od 2016. do 2018. godine radi kao jedan od partnera na europskom ERASMUS+ projektu pod nazivom SPAHCO.

Dr.sc. Lea Šalamon, specijalist interne medicine, subspecijalist reumatologije
r. 1982.g. u Zadru
Zaposlena u Zavodu za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju
Klinika za unutarnje bolesti, Klinička bolnica Dubrava
Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
OBRAZOVANJE:
Doktorat na temu ”Arterijska hipertenzija u bolesnika s reumatoidnim artritisom i bolesnika s osteoartritisom” na Poslijediplomskom doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u siječnju 2016.g.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000.-2006.
Opća gimnazija «Juraj Baraković» u Zadru, 1996.-2000.g.
ZAPOSLENJE:
Subspecijalist reumatologije od lipnja 2019.g. na Zavodu za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava, Adresa: Av. Gojka Šuška 6, 10040 Zagreb
Specijalist interne medicine od studenog 2015.g. na Zavodu za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava, Adresa: Av. Gojka Šuška 6, 10040 Zagreb
Znanstveni novak na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Patogeneza sustavnih poremećaja u reumatoidnom artritisu“ od 2008.g. do rujna 2009.g. na Zavodu za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju Kliničke bolnice Dubrava
Pripravnički staž: Srčana – poliklinika za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih oboljenja, Zagreb, 2006.-2007.g.
ZNANSTVENA DJELATNOST:
Popis objavljenih znanstvenih radova kao autor i koautor
Šalamon L, Morović-Vergles J, Marasović-Krstulović D, Kehler T, Šakić D, Badovinac O, Vlak T, Novak S, Stiglić-Rogoznica N, Hanih M, Bedeković D, Grazio S, Kadojić M, Milas-Ahić J, Prus V, Stamenković D, Sošo D, Anić B, Babić-Naglić D, Gamulin S. Differences in the prevalence and characteristics of metabolic syndrome in rheumatoid arthritis and osteoarthritis: a multicentric study. Rheumatol Int. 2015;35(12):2047-57.
Morović-Vergles J, Šalamon L, Marasović-Krstulović D, Kehler T, Sakić D, Badovinac O, Vlak T, Novak S, Stiglić-Rogoznica N, Hanih M, Bedeković D, Grazio S, Kadojić M, Milas-Ahić J, Prus V, Stamenković D, Sošo D, Anić B, Babić-Naglić D, Gamulin S. Is the prevalence of arterial hypertension in rheumatoid arthritis and osteoarthritis associated with disease? Rheumatol Int 2013;33(5):1185-92.
Morović-Vergles J, Radić M, Kovačić J, Šalamon L. Successful use of adalimumab for treating rheumatoid arthritis with autoimmune sensorineural hearing loss: two birds with one stone. J Rheumatol 2010;37(5):1080-81.
Šalamon L, Šalamon T, Morović-Vergles J. Thrombotic microangiopathy in adult onset Still's disease: case report and review of the literature. Wien Klin Wochenschr 2009;121(17-18):583-8.
Šalamon L, Morović-Vergles J. Initial presentation of hereditary angioedema as abdominal pain and ascites in puerperium: case report. Acta Dermatovenerol Croat 2010;18(4):261-3.
Morović-Vergles J, Šalamon L. Lupusni nefritis. Reumatizam 2009;56(2):34-40.

Skupovi:
aktivno sudjelovanje na brojnim stručnim i znanstvenim medicinskim skupovima u zemlji i inozemstvu (stručni sastanci, predavanja, tečajevi, simpoziji, nacionalni, europski i međunarodni kongresi).
Šalamon L. Metabolic Syndrome in Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis. 16th Mediterranean Congress of Rheumatology; 1.-4. September 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Šalamon L. Differences in the prevalence of arterial hypertension and metabolic syndrome in patients with rheumatoid arthritis and patients with osteoarthritis: the results of our study. 11th Central European Congress of Rheumatology CECR; 8.-10. December 2016, Prague, Czech Republic
Šalamon L. Rituksimab u liječenju sekundarne amiloidoze u reumatoidnom artritisu. Hrvatski reumatološki kongres, listopad 2017.g., Dubrovnik
Indikacije za liječenje i ishodi liječenja vaskulitisa povezanih s ANCA protutijelima rituksimabom: prikaz serije bolesnika iz jednog centra, Hrvatski reumatološki kongres, listopad 2019.g., Šibenik
sudionik Eular Virtual Congress 2020.g., ACR (American College of Rheumatology) Congress 2020.g., IPIC (International Immunodeficiencies Congress) Madrid 2019.g., WPPAC (World Psoriasis and Psoriatic Arthritis Conference) Stockholm 2018.g. , Lupus and CORA, Venice 2018.g.
sudionik brojnih radionica u dijagnosticiranju i liječenju reumatoidnog artritisa, spondiloartritisa, sistemskog eritemskog lupusa i sistemskih vaskulitisa.

Sažeci u zbornicima skupova:
Šalamon L, Morović-Vergles J. Bol u trbuhu i ascites u puerperiju kao inicijalna prezentacija hereditarnog angioedema: prikaz bolesnice. Knjiga sažetaka. Prvi hrvatski kongres alergologije i kliničke imunologije s međunarodnim sudjelovanjem; 2009 svibanj; Zagreb, Hrvatska, s. 182-183.
Šalamon L, Durlen I, Morović-Vergles, J, Čulo MI. Trombotička mikroangipatija u Stillovoj bolesti odrasle dobi: prikaz bolesnika. Knjiga sažetaka. Prvi hrvatski kongres alergologije i kliničke imunologije s međunarodnim sudjelovanjem; 2009 svibanj; Zagreb, Hrvatska, s. 184-185.
Morović-Vergles J, Šalamon L. Biološki lijekovi u Hrvatskoj. Knjiga sažetaka. Prvi hrvatski kongres alergologije i kliničke imunologije s međunarodnim sudjelovanjem; 2009 svibanj; Zagreb, Hrvatska, s. 42-43.
Durlen I, Šalamon L, Pazanin L, Mitrović J, Vidović V, Morović-Vergles J. Dermatomiozitis: prikaz slučaja. Knjiga sažetaka. Prvi hrvatski kongres alergologije i kliničke imunologije s međunarodnim sudjelovanjem; 2009 svibanj; Zagreb, Hrvatska, s. 158-159.
Šalamon L, Morović-Vergles Jadranka. Metabolic Syndrome in Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis. Book of proceedings. 16th Mediterranean Congress of Rheumatology; 2016 September 01-04; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, p. 31.
Šalamon L, Morović-Vergles J. Differences in the prevalence of arterial hypertension and metabolic syndrome in patients with rheumatoid arthritis and patients with osteoarthritis: the results of our study. Book of abstracts. 11th Central European Congress of Rheumatology CECR; 2016 December; Prague, Czech Republic, p.24-25.

AKADEMSKA AKTIVNOST:
Predavač obveznog kolegija ”Temelji liječničnog umijeća” na Medicinskom fakultetu u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu, od 2013.g. do 2020.g.
Znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu, od 2016.g.

DODATNA EDUKACIJA I VJEŠTINE:
Intenzivni tečaj primijenjene epidemiologije, 2009.g., Sveučilište u Aberdeenu, Škotska
Tečaj kvantitativne reumatologije, svibanj 2008.g., KBC Zagreb, Zagreb
Tečaj dobre kliničke prakse (Good Clinical Practices), 3.veljače 2009.g.
EULAR-ov (European League Againts Rheumatism) tečaj muskuloskeletnog ultrazvuka BASIC 2017. i INTERMEDIATE 2018.g.
NAGRADE I STIPENDIJE:
Stipendija Sveučilišta u Zagrebu 2006.g.

ČLANSTVO U UDRUGAMA:
Hrvatsko reumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, od 2016.g.
Europska liga protiv reumatizma (EULAR)

PODRUČJE RADA:
Reumatologija i imunologija

Ime mi je Anastazija Aleksandrova Stanojević
Po struci sam specijalist onkologije i radtioerapije

1998. diplomirala sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2001.g. radim kao specijalizant Onkologije i radioterapije u Zavodu za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova 13, te na Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC Zagreb
2007. specijalizirala sam Onkologiju i radioterapiju za Zavod za ginekološku onkologiju, Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova 13 gdje i sada radim.

završavam poslijediplomski tečaj iz UZV dojke u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, a pod mentorstovm prof. dr.sc. Borisa Brkljačića

2012, dobila sam ESTRO TTG stipendiju na Onkološkom institutu u Ljubljani,iz 3D brahiterapije karcinoma vrata maternice gdje boravim tri tjedna.

2014 ESTRO TTG stipendija za General University Hospital in Prague, First Medical Faculty of the Charles University, iz vaginalnog i transrektalnog ultrazvuka u ginekološkkoj onkologiji pod supervizijom dr. Daniela Fisherova u trajanju od tri tjedna.

2014.tečaj ultrazvuka iz ginekološke onkologije “International Workshop on Ultrasound in Gynecologic Oncology” u Pragu,

Redoviti sam član:
Hrvatsko ginekološko onkološko društvo
Hrvatski liječnički zbor
ESTRO
ESGO

Svakodnevni rad sastoji se od liječenja (kemoterapijom i/ili radioterapijom) pacijentica s ginkološkim tumorima (karcinomi jajnika, tijela maternice, stidnice, rodnice i vrata maternice), te prevencije tumora dojke (klinički i UZV pregledi).

Znanstveni savjetnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Naslovni izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Mostaru.

Član je više stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora i HLK, Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji Razreda za medicinske znanosti HAZU, dopisni član Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS), svjetskog i europskog neurokirurškog udruženja (WANS, EANS), The Pituitary Society, International Society of Pituitary Surgeons.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1973.g., specijalizacija opće kirurgije 1980. specijalizacija neurokirurgije 1984.g. magisterij znanosti 1989. g., primarijat 1990. g., doktorat znanosti 1994. g. Poslijediplomski studij neurologije 1982. i poslijediplomski studij endokrinologije 1983.

Internacionalno usavršavanje:
Od 1979. g. do 1985.g. 14 mjeseci subspecijalizacija kirurgije hipofize u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu, 1979.g. studijski boravak u Sveučilišnoj bolnici Grosshadern, Sveučilišta Ludwig Maximillian u Münchenu , 1982.g. studijski boravak u Sveučilišnoj kantonalnoj bolnici u Zürichu, od 1980. g. do 1990.g. više intenzivnih poslijediplomskih tečajeva u Hanoveru u sklopu Continuing Education Project pod vodstvom prof. dr. Samiia.

Po povratku sa subspecijalizacije kirurgije hipofize 1982.g. započinje vrlo uspješna serija mikrokirurških operacija tumora hipofize i selarne regije transsfenoidalnim pristupom.
Uz akademika Mladena Seksa i prof dr. Branku Vizner jedan je od suosnivača multidisciplinarnog Centra za neuroendokrinologiji i bolesti hipofize Klinike za unutarnje bolesti. Zahvaljujući umreženosti i intenzivnoj suradnji više specijalističkih disciplina, tijekom zadnjih 35 godina operirao je oko 2000 tumora hipofize i selarne regije sa zavidnim funkcionalnim rezultatima na svjetskoj razini. Rezultat ovako intenzivnog bavljenja pituitarnom kirurgijom je 1989.g. osniva i vodi odsjek a 2010.g. odjel za neuroendokrinolgiju klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice.
Od 2008.g. prof dr. Gnjidić je voditelj Referentnog centra ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje tumora hipofize.
Uz stručni klinički rad s bolesnicima odvijala se i značajna znanstvena, nastavna i publicistička aktivnost. Prof. Gnjidić je sudjelovao u 8 znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije i bio voditelj projekta „Genetska podloga razvitka tumora hipofize“.
Publicirao je ukupno 204 rada, od čega 14 u CC 4 u SCI i 24 u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama podataka, 21 rad u ostalim časopisima i publikacijama, 2 nastavna teksta, 39 poglavlja u knjigama, urednik i koautor u 7 knjiga koje se koriste u nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Mostaru, 2 sažetka kongresnih priopćenja objavljeni u časopisima indeksiranim u CC i 92 sažetka kongresnih priopćenja.

Kvalifikacijski radovi:
Magistarski rad: Odgovor hormona rasta na primjenu tireoliberina u akromegaličkih bolesnika prije i nakon transsfenoidalne adenomektomije. Zagreb; 1989.
Doktorska disertacija: Evaluacija kliničkih, radioloških i laboratorijskih parametara kod akromegaličkih bolesnika operiranih transsfenoidalnim pristupom. Zagreb; 1994.

Osim sudjelovanja u više predmeta dodiplomske i posljediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu viditelj je kolegija Kirurško liječenje tumora hipofize doktorskog poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo.
U suradnji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske akademije medicinskih znanosti i KBC Sestre milosrdnice organizirao je i bio voditelj međunarodnog znanstvenog simpozija Suvremeno kirurško liječenje tumora hipofize održanog 2004.g.
U suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Razredom za medicinske znanosti HAZU bio je organizator i voditelj 5 znanstvenih simpozija održanih u HAZU: Prolaktinomi – medikamentozno ili kirurško liječenje? 2009. g.,
Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost 2010. g.,
Cushingov sindrom 2012. g,
Akromegalija i gigantizam 2013. g.
Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne regije 2015.g.
Rezultat navedenih simpozija su recenzirani zbornici radova koje su uz potporu Zaklade HAZU publicirali Medicinska naklada i HAZU. Navedeni zbornici se koriste kao osnovno štivo i priručnici na doktorskom poslijediplomskom studiju Biomedicina i zdravstvo.
Pozvani je predavač na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima te recenzent u više časopisa i knjiga.
Na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i Mostaru utemeljio je izborni predmet Uvod u medicinsko vještačenje u građanskim parnicama te za isti uredio udžbenik. Prisegnuti je sudski vještak za područke opće kirurgije i neurokirurgije.
Osim navedenog ekspertnog rada, veliko iskustvo i zavidne rezultate stekao je u kirurškom liječenju bolesti kralježnice, patoloških procesa u području baze lubanje i neurotraumatologiji.
Specijalizacija opće kirurgije, neurokirurgije, subspecijalizacija kirurgije hipofize te poslijediplomski studij neurologije i endokrinologije daju mu mogućnost sagledavanja bolesnika u vrlo širokom kontekstu i omogućuju maksimalnu individualizaciju dijagnostičkog i terapijskog pristupa.
Nagrade: Odličje Hrvatskog liječničkog zbora “Ladislav Rakovac” 2009.g. i Začasni člana Hrvatskog liječničkog zbora 2014. godine.
Djelokrug rada prof. Živka Gnjidića je:
• Neurokirurški pregled
• Mišljenje o dijagnostičkom postupku bolesti živčanog sustava
• Analiza neuroradioloških nalaza
• Mišljenje o terapijskom postupku uz naglasak na individualizirani pristup
• Prikaz svih rizika različitih modaliteta liječenja
• Procjena najboljeg terapijskog pristupa

Potkategorije

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

 Medial logo  bilic2